הודעת הסתייגות

אתר “בלי עין הרע” הינו מקור למידע כללי ולהרחבת הדעת בלבד ואינו מהווה תחליף לעצה מקצועית, רפואית, פסיכולוגית או אחרת. ייעוץ מקצועי חייב להנתן על ידי בעל מקצוע מיומן ביחס לנסיבות כל מקרה ומקרה, ובאתר לא ניתן ייעוץ שכזה.

החלטתך להסתמך על כל עניין המופיע באתר, הינה באחריותך בלבד ומומלץ לעשות כן רק לאחר קבלת חוות דעת מקצועית ספציפית, שלא באמצעות האתר. מפעיל האתר אינו אחראי בדרך כלשהי לתכנים המופיעים בו, למהימנותם, אמינותם, שלמותם, עדכונם, דיוקם, התאמתם למצבך או כל עניין אחר הכרוך בהם. האתר מסופק כשירות לגולשים כמות שהוא (As-Is) בלבד.

אנא שימו לב שכל מי שנרשם לאתר יכול להעלות אליו תכנים, ולא ניתן לדעת מי הוא מעלה התוכן בצורה וודאית, כך שאין להסתמך על דברים שנכתבים באתר כמות שהם, או על כותבם.